กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเกี่ยวกับคัดเลือกและแต่งตั้งให้ตำแหน่งสูงขึ้นสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส