สำนักปลัดเทศบาล

นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
0856822378

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางดวงสมร ทองทับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0652613549

นางสาวชัญญานุช ผดุงสิทธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข
นิติกรปฏิบัติการ
0878799334

นางสาวอภิญญา พิมพ์ทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
0927155415

นางสาวธนิดา ธนาคมเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติาร
0862513499

ส.อ.หญิง พิมพ์แสง อรชุน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
-

นายจิรายุ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0830564042

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาววิลาวัลย์ พรมพันธ์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
0862493032

นางสาววรรณิษา เสรีสิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0855809265

นางคนึง น้อมจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายไพรัตน์ นิลชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
0818791554

นายอธิวัฒน์ ปัทโย
จ้างเหมาบริการ
-

นายประสิทธิ์ พร้อมไธสงค์
จ้างเหมาบริการ
0862610167

นายสุชาติ ศรีอำไพ
จ้างเหมาบริการ
-

นายแสงชัย รักษาภักดี
จ้างเหมาบริการ
-

นายไสว หาณรงค์
จ้างเหมาบริการ
-