สำนักปลัดเทศบาล

นาง เพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
094-1690636

นางสาว กัญณภัทร ชำนาญดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0652244265

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวชัญญานุช ผดุงสิทธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
044985126

นางดวงสมร ทองทับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0652613549

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข
นิติกรปฏิบัติการ
0878799334

นางสาวธนิดา ธนาคมเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0862513499

ส.อ.หญิง พิมพ์แสง อรชุน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
044985126

นางสาวอภิญญา โชติจันทึก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
0927155415

-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-

นายจิรายุ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0830564042

นางสาววรรณิษา เสรีสิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0855809265

นางสาววิลาวัลย์ พรมพันธ์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
0862493032

นายอธิวัฒน์ ปัทโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
044985126

นายไกรสิทธิ์์ เถื่อนมูลละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0990122186

-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0961684219

นางสาวชลธิชา พิผ่วนนอก
ผู้ช่วยทะเบียน
044985126

นางคนึง น้อมจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
044985126

นายไพรัตน์ นิลชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
0818791554

นายประสิทธิ์ พร้อมไธสงค์
จ้างเหมาบริการ
0862610167

นายแสงชัย รักษาภักดี
จ้างเหมาบริการ
-

นายไสว หาณรงค์
จ้างเหมาบริการ
-