หมู่บ้านในเขตเทศบาล

 
จำนวนหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาได้แบ่งเขตการปกครองออก 18 หมู่บ้าน 

  

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนพื้นที่
รายชื่อกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ
(ตร.ม.)
ไร่
1
หนองน้ำใส
3,595
2,247
นายปรีชา สมานมิตร  
2
ไทรงาม
4,062
2,539
นายอดิศักดิ์ ธรรมรักษ์  กำนัน
3
หนองไทร
2,916
1,823
นางสังเวียน โชติจันทึก  
4
หนองเกตุ
5,198
3,249
นางม้วย มาลา  
5
ใหม่สามัคคี
5,157
3,233
นางถาวร สุดหา  
6
คลองไทร
14,614
9,133
นายชูชาติ หนูนอก  
7
สง่าพัฒนา
8,114
5,071
นายประกอบ ลายพยัคย์  
8
โนนกระถินศรีประทาน
8,666
5,416
นายไกสร  สมานมิตร  
9
คลองแจ้ง
10,133
6,333
นายประเสริฐ กุเวนไตรย์  
10
โนนเพชร
4,934
3,084
นายสำราญ  พานสูงเนิน  
11
หนองผักบุ้ง
5,967
3,729
นายชัยยุทธ เหมหา  
12
ลาดพัฒนา
4,383
2,739
นายสมศักดิ์ อุตสาหะ  
13
เขากระโดน
2,974
1,859
นายสงวนศักดิ์ กลิ่นศรีสุข  
14
ดงเค็ง
3,333
2,083
นายประสิทธิ์ หุ้มไธสง  
15
ซับน้ำทิพย์
8,532
5,333
นางญาณี ขอจงกลาง  
16
ชุมสามเรณู
4,311
2,694
นายสุวรรณ สงนอก  
17
ทรัพย์ทวี
1,857
1,161
นายสุพัฒ ไชยดุล  
18
ทับ 6 พัฒนา
2,254
1,409
นายยงยุทธ บุตรราช  
 
รวม
101
63,125