กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.จิตรลัดดา คงเพียร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0833845957

น.ส.จิตรลัดดา คงเพียร
นักวิชาการศึกษา
0833845957

นางปรียา คิวขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางอรอนงค์ แซ่ล้อ
พนักงานจ้างทั่วไป
093418079

น.ส.สาวิตรี ห้อยไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุกัญญา เพชรเสน่ห์กุล
ผู้ดูแลเด็ก