หน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบํญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดส่วนราชการ สำนักปลัด

สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งเป็น ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายปกครอง

1.ฝ่ายอำนวยการ

   -งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   -งานการเจ้าหน้าที่

   -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

   -งานส่งเสริมการเกษตร

   -งานสวัสดิการและสังคม

   -งานบริหารทั่วไป

2.ฝ่ายปกครอง

   -งานทะเบียนราษฎร

   -งานนิติการ

   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   -งานกิจการสภาฯ

                               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปกครองการบริหารจัดการที่ดี

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการที่ดี

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว