กองคลัง

นางสาวจิดาภา ปรีชดาศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


จ่าสิบเอกหญิง ยุพเรศน์ สินไชย
นักพัสดุปฏิบัติการ
0876393691

นางสาวเบญจวรรณ ถีสูงเนิน
นักวิชาการการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ


นางน้ำฝน เบ็งจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาว วลัยอรกษิหามน ชำนาญกลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-

นางสาวกรชนก ทูลกลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
0878768878

นางสาวกิตติยา การุณกิติสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0902573264

นางสาวสาริศา เศษเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0973419967

นางสาวนิตยา อิ่มจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0898952254

นายพีรพัฒน์ ใจเที่ยง
คนงานทั่วไป
0870123724