หัวหน้าส่วนราชการ

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

0845727279

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล

044985126

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

044985126

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

044985126

นาง วรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

044985126


นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

0949399355

นางวรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

044985126