หัวหน้าส่วนราชการ

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

044985126

นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล

044985126

นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

044985126

นาง วรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

044985126

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

0949399355


นายประสิทธิชัย นางาม
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

044985126

นางจิตรลัดดา คงเพียร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

044985126