หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลหนองน้ำใส

0818888934

นายจำเนียร ดวงพรม
รองปลัดเทศบาล

080-4923941

นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

044985126

นาง วรนุช ขาวศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

044985126

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

0949399355


นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

0818888934

นางจิตรลัดดา คงเพียร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

044985126