หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลหนองน้ำใส

0818888934


-ว่าง-


นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

0856822378

นางสาวจิดาภา ปรีชดาศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

0949399355


นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

0818888934

นางศศิมาพร กินขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา