กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่าง พรบ.จ้าราชการส่วนท้องถิ่น