ประกาศคำสั่ง
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2567 ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567