ประกาศคำสั่ง
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567