ประกาศคำสั่ง
ประกาศเทศบาล เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566