ประกาศคำสั่ง
โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)