กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542