กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑