แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560