ประกาศคำสั่ง
ประกาศเทศบาลฯเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดฯ