การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศเทศบาลฯเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส