ประกาศคำสั่ง
คำสั่งเทศบาลฯที่ 139/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส