ประกาศคำสั่ง
คำสั่งเทศบาลฯที่ 181/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส