รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานปฏิบัติการแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน