รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานปฏิบัติการแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน