คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ