หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศฯ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ครึ่งปีหลัง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส