แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
โครงการประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563